Komisija objavila preporuke za zaštitu djece od nasilja

Komisija je donijela Preporuku o razvoju i jačanju integriranih sustava za zaštitu djece u najboljem interesu djeteta, kao obvezu iz Strategije EU-a o pravima djeteta.

Preporukom će se potaknuti države članice na jačanje sustava za zaštitu djece. Tijela na svim razinama i civilno društvo u svim sektorima moraju surađivati kako bi se na dosljedan i sustavan način zaštitila djeca od svih oblika nasilja.

U EU-u živi 80 milijuna djece. Nasilje nad djecom i dalje je velik izazov u EU-u i izvan njega s obzirom na to da je 13 % do 29 % petnaestogodišnjih učenika izjavilo da su često zlostavljani. Do 13,7 % odraslih žena izjavilo je da je doživjelo seksualno nasilje u djetinjstvu, a taj bi udio mogao biti i veći. Mjere vlada imaju veći utjecaj na djecu nego na bilo koju drugu skupinu u društvu. Zaštita djece moralni je i pravni imperativ. Riječ je i o strateško­m i dugoročnom ulaganju u naša društva.

Izjave članova kolegija:

Zajedno moramo izgraditi sveobuhvatan sustav potpore za sigurno i osnažujuće okruženje za našu djecu. Današnja preporuka korak je prema kulturi nulte tolerancije prema nasilju nad djecom, u kojem sudjeluju svi akteri i djeca. Taj ključni rezultat strategije EU-a o pravima djeteta jasan je primjer načina na koji pretvaramo strategiju u djelovanje i stvarnost za svako dijete.

Potpredsjednica za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica

Ključni elementi Preporuke:

•             Staviti djecu u središte integriranih sustava za zaštitu djece prilagođenihzaštiti potreba djece i koji uključuju djecu pri donošenju odluka koje na njih utječu.

•             Podupirati države članice u prilagodbi sustava kako bi se svako dijete zaštitilo od svih oblika nasilja s pomoću alata EU-a kao što su zakonodavstvo, politike ili financiranje. To započinje sprečavanjem i borbom protiv diskriminacije, pružanjem ciljane potpore i poticanjem društvene kulture nulte stope nasilja nad djecom.

•             Uspostaviti opći okvir integriranih sustava za zaštitu djece. Države članice pozivaju se da izrade nacionalne planove za okončanje nasilja nad djecom, na učinkovitu provedbu zakonodavstva EU-a i nacionalnog zakonodavstva o zaštiti djece, uspostavu koordinacijskih struktura, jačanje ljudskih i financijskih resursa te poboljšanje    prikupljanja podataka.

•             Poboljšati koordinaciju i suradnju među sektorima i nadležnim tijelima osposobljavanjem stručnjaka, počevši od lokalne razine.

•             Uspostaviti sveobuhvatne koordinirane mjere potpore u slučajevima nasilja nad djecom, od prevencije i rane identifikacije do izvješćivanja i međusektorske potpore.

•             Odgovoriti na sigurnosne potrebe djece na internetu i izvan njega poboljšanjem digitalne pismenosti djece, promicanjem sigurne upotrebe digitalnih tehnologija i osposobljavanjem obitelji i njegovatelja.

•             Zaštititi integritet i mentalno zdravlje djece, spriječiti i boriti se protiv (kiber)zlostavljanja poticanjem država članica da razviju nacionalne strategije za mentalno zdravlje, pri čemu su djeca prioritetna ciljna skupina.

•             Bolje iskoristiti postojeće alate EU-a zajačanje sustava za zaštitu djece: zakoni, politike, financijska potpora. Djelovati na razini iznad EU-a, potaknuti države članice da usvoje integrirani pristup za zaštitu djece u vanjskom djelovanju, kao što je iskorjenjivanje dječjeg rada, zaštita djece u oružanim sukobima i zaštita djece od klimatskih promjena i opasnosti za okoliš., kao što je iskorjenjivanje dječjeg rada, zaštita djece u oružanim sukobima i zaštita djece od klimatskih promjena i opasnosti za okoliš.

Tekst cjelovitog priopćenja nalazi se ovdje.