Mjere za potporu socijalnom stanovanju u državama članicama

Komisija je objavila paket mjera za tvorce politika na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini radi boljeg korištenja financijskim sredstvima EU-a za ulaganje u socijalno stanovanje i prateće usluge. Cjenovno pristupačno stanovanje pozitivno utječe na socijalnu uključenost i sudjelovanje ljudi u obrazovanju i na tržištu rada. Međutim, pristup socijalnom i cjenovno pristupačnom stanovanju postao je izazov za mnoge građane EU-a. Prema podacima Eurostata, kupovne cijene stambenih nekretnina u EU-u povećale su se za 47,9 % od 2010. do 2023., a cijene najma za 22,8 %. Gotovo svaka deseta osoba u EU-u 2022. živjela je u kućanstvu u kojem su ukupni troškovi stanovanja činili više od 40 % dohotka.

 Diljem Europe građani se suočavaju s izazovima u pronalaženju cjenovno pristupačnog stanovanja. Troškovi hipoteka ili najamnina znatno su opterećenje za mnoga kućanstva, posebno u urbanim područjima, što dovodi do povećanog rizika od deložacija, stambene isključenosti i siromaštva. Nadam se da će ovaj paket mjera pridonijeti tome da države članice razviju politike i ulaganja potrebne za stvarne promjene u životima građana. Komisija je predana podupiranju svih mjera koje vode do cjenovno pristupačnijeg stanovanja u Europi.

Povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit

Na temelju 20 studija prikazano je kako fondovi EU-a, kao što su Europski socijalni fond plus (ESF+), Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i Mehanizam za oporavak i otpornost mogu doprinijeti poboljšanju pristupa odgovarajućem stanovanju u Europi. Na primjer, u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost procjenjuje se da će 15 milijardi eura biti uloženo u socijalno stanovanje i socijalnu infrastrukturu. U paketu mjera navode se konkretni primjeri načina na koji se različite države članice koriste sredstvima EU-a u tu svrhu, uz smjernice o tome kako se sredstvima EU-a mogu poduprijeti učinkovita ulaganja u izgradnju kapaciteta i provedbu reformi u pogledu pružanja socijalnog stanovanja i povezanih usluga.

Paket mjera za socijalno stanovanje podupire 19. načelo europskog stupa socijalnih prava, kojim se utvrđuje da bi osobama kojima je potrebna pomoć trebalo omogućiti pristup socijalnom stanovanju ili kvalitetnoj pomoći za stanovanje, kao i načelo 14., u kojem se poziva na učinkovit pristup uslugama za sve koji nemaju dovoljno sredstava.